Az EASA (European Aviation Safety Agency) az a szervezet, amely kiadta a lenti szabályozási tervezetet. Eredetiben angol nyelven. A tervezet rendkívüli fontossággal bír, hiszen a későbbi egységes EU szabályozás alapját olvashatjátok.

Az eredeti anyag itt található meg: http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

A Bizottság rendelete a pilóta nélküli légijárművekről (,,prototype rules”)

Előzmények

A 2015. július 31-én megjelent A-NPA (Advance Notice of Proposed Amendment – Introduction of a regulatory framework for the operation of drones) követően az EASA (European Aviation Safety Agency) publikálta a Technical Opiniont, amely egy irányelvet, konkrét javaslatokat tartalmaz a pilóta nélküli légijárművek működésközpontú, arányos, kockázat- és teljesítményalapú szabályozására, amely ezeket az eszközöket három kategóriába sorolja: Open, Specific és Certified.

Általános szabályok

A rendelet a polgári pilóta nélküli légijárművekre terjed ki, amelynek hatálya nem terjed ki az állami működtetésekre (rendőrség, katonai, vám, stb.), valamint nem tesz különbséget a kereskedelmi és a nem kereskedelmi tevékenységet folytató üzemben tartók és működtetések között, így akár hatással lehet a modellrepülőkre is.

A szabályozási keretrendszer nem vonatkozik a pilóta nélküli légijárművek beltéri használatára, kizárólag az Egységes Európai Égbolt (Single European Sky) légterében végrehajtott repülésekre alkalmazandó. A beltéri alkalmazásokra az EASA feltételezi, hogy a kapcsolódó területek jogszabályai lefedik a biztonságos üzemeltetéshez szükséges feltételeket.

A rendelet jelenlegi változata nem tartalmaz utalást a SERA (Standardised European Rules of the Air) rendeletre, azonban rövidtávon szükségszerű annak felülvizsgálata annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a rendelkezéseket, amelyek akadályozzák az open és a specific kategóriában történő működés lehetőségét. Hosszútávon szükséges azoknak a szabályoknak a bevezetése is, amelyek a drónok számára létrehozott ATM (ÚTM)-re vonatkozik.

A személyek szállítása nem megengedet, azonban az áru és posta szállítása engedélyezhető.

Az üzemben tartó és a pilóta nélküli légijármű vezető (remote pilot) felelőssége megkülönböztetett. Az üzemben tartó felelős például a regisztrációért, a vezető az üzemeltetési kézikönyvben foglaltak betartásáért.

Az események bejelentése az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EK rendelete szerint történik. Az open kategóriába leszűkül azokra az esetekre, amely során súlyos személyi sérülés történt vagy az eseményben hagyományos légijármű is érintett. A specific kategória esetében minden eseményt jelenteni kell, amely során személyi sérülés történt vagy vagyoni kár keletkezett.

Az üzemben tartó feladatai

Ez a kategória tisztázza az üzemben tartó részéről megkövetelt tevékenységeket, az alábbiak szerint:

 • kijelöli azt a személyt, aki a pilóta nélküli légijármű vezetését végzi,
 • felel a biztonsági, adatvédelemi, felelősségi, biztosítási, repülésvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásáért,
 • biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a repülés végrehajtásához,
 • amennyiben szükséges elkészíti és naprakészen tartja a pilóta nélküli légijármű vezetők listáját,
 • specific kategória esetén köteles megfelelni a szabványos eljárások (standard scenario) által támasztott követelményeknek, kivéve, ha az adott körülmények további korlátozások betartását követelik meg és ehhez nyilatkozattételre vagy engedélyre van szükség.

Védelem, magánélet, adatvédelem, biztosítás

A szabályozás nem fedi le ezeket a kérdéseket, mivel ezekre a területekre már léteznek nemzeti vagy európai szintű szabályok, azonban a rendeletben a következőképpen megjelennek:

 • kötelező regisztráció,
 • tiltott (no drone zones) és korlátozott (limited drone zones) területek kijelölése nemzeti szinten,
 • az üzemben tartó felelősségének meghatározása,
 • az oktatás során előtérbe kell helyezni a repülési korlátozásokat (pl. biztonsági okok miatt) és a repülési tudatot,
 • kockázatelemzés során figyelembe kell venni a speciális korlátozásokat, mint például adatvédelem,
 • földrajzi korlátozás funkció (geofencing) és elektronikus azonosítás megkövetelt már az open kategória bizonyos eseteiben.

A földrajzi korlátozás funkció a tagállamok által kijelölt tiltott vagy korlátozott területekkel együtt képes biztosítani, hogy a pilóta nélküli légijármű kizárólag a számára megengedett területek felett repüljön. A biztosítás megkövetelését nem tartalmazzák a szabályok, mert az nem az EASA hatáskörébe tartozik. Jelenleg is vannak olyan rendeletek, amelyek a légiközlekedési biztosítás feltételét lefedik (Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete), továbbá a biztosítás megkövetelése nemzeti szinten kezelendő.

A keretrendszer rugalmassága

A keretrendszer viszonylag rugalmasnak tekinthető, hiszen például a földrajzi korlátozás funkció megkövetelésével a tagállamok jelölhetnek ki olyan területeket, ahol a működtetés korlátozott vagy tilos. Egy másik jelentős terület az eszközök regisztrálása: a szükséges információk rögzítése mellett a keretrendszer nagymértékű rugalmasságot tartalmaz a regisztráció tekintetében.

A felszállás előtt a pilóta nélküli légijármű vezető feladatai:

 • az illetékes hatóság által közzétett korlátozásokkal és a tiltásokkal kapcsolatos információk beszerzése,
 • a környezet megismerése, beleértve az embereket, vagyontárgyakat, stb.,
 • ellenőrzi:
  • a pilóta nélküli légijármű alkalmas a repülés biztonságos végrehajtására és amennyiben lehetséges, a földrajzi korlátozás funkció adatokkal frissített a rendszer,
  • a pilóta nélküli légijármű megfelel a gyártó által mellékelt használati útmutatónak vagy azzal egyenértékű dokumentumnak,
 • amennyiben szükséges, ellenőrzi, hogy a működtetés körülményei megfelelnek az engedélyben foglaltaknak.

A felszállás során a pilóta nélküli légijármű vezető feladatai

Repülés alkalmával az alábbiakat szükséges betartani (akár etikai szabályok):

 • a kategóriának megfelelő korlátozások között működteti a pilóta nélküli légijárművet,
 • kerüli a veszélyes manővereket,
 • az illetékes hatóságok által meghatározott területi és légtérkorlátozásokat betartja,
 • biztosítja a biztonságos működtetést, beleértve az emberektől és járművektől történő elkülönítést,
 • kerüli annak lehetőségét, hogy egy másik légijárművel ütközzön,
 • a gyártó által mellékelt használati útmutató (vagy annak megfelelő dokumentum) szerint hajtja végre a repülést,
 • nem szállítható ember vagy veszélyes áru,
 • tiszteletben tartja mások alapvető jogait és úgy működteti a pilóta nélküli légijárművet, hogy azok a lehető legkisebb mértékben zavarják az embereket,
 • a működtetés során betartja az engedélyben foglaltakat.

Open

A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy azok betartása jelentősen csökkenti a más légijárművel történő ütközés kockázatát.

A repülés végrehajtásához nincs szükség előzetes engedélyre, a biztonság a különböző intézkedések kombinációjával garantált, amely alatt elsősorban a működési, valamint technológiai korlátozást kell érteni.

Kritériumok A0 A1 A2 A3
EU Irányelv 2009/48/EC

EU Rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK és 768/2008/EK rendeletei

CE jelzés

kötelező

MTOM 250 g + 15 m/s 25 kg 25 kg 25 kg
Repülési korlátozások VLOS VLOS VLOS VLOS
AGL 50 m AGL 50 m AGL 50 m AGL 150 m
100 m a pilótától

50 m az emberektől 20 m (50 m) az emberektől
Regisztráció üzemben tartó üzemben tartó
Korhatár 14 év
Képzés

kötelező

FPV/Követő üzemmód amennyiben a pilóta biztosítja az emberektől, járművektől történő biztonságos elkülönítést

Technológiai követelmények használati útmutató mellékelése, amely információt tartalmaz az üzemeltetési körülményekre vonatkozóan
 

 

a biztonságos repülés végrehajtásához szükséges stabilitás és szilárdság biztosítása
nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyek a normál működtetés során felgyulladnak vagy felrobbannak
elektronikus azonosító rendszer

automatikus hazatérés
földrajzi korlátozás funkció 2 földrajzi korlátozás funkció 3
kapcsolatvesztés esetén a visszaállítás lehetősége olyan meghibásodások elkerülése, amelyek a kapcsolat elvesztéséhez vezetnek, vagy automata leszállító rendszer vagy ütközési energia csökkentését korlátozó rendszer alkalmazása

 

Specific

A működtetéshez szükséges az üzemeltető által elvégzett, az illetékes hatóság által kibocsátott kockázatelemzés. Ez megterhelő lehet a hatóságokra és az üzemben tartókra nézve, ezért szabványos forgatókönyvek (standard scenario) kerültek kialakításra, amelyek bizonyos körülmények között (pl. mezőgazdasági munka vagy infrastruktúra megfigyelés) végrehajtott repüléseket tartalmaznak. Tekintettel arra, hogy minden repülés különböző szintű kockázatot tartalmaz, az említett forgatókönyvek azonosítják azokat a működtetéseket, amelyek megkezdéséhez elegendő egy egyszerű nyilatkozat. Ezeket a forgatókönyveket a minősítési eljárások (Certification Specifications) fogják tartalmazni.

A repülés végrehajtható, amennyiben:

 • könnyű pilóta nélküli légijármű üzemben tartási engedéllyel rendelkezik (Light UA operator certificate (LUC)),
 • az EASA által publikált szabványos forgatókönyvben foglalt követelményeknek való megfelelést üzemben tartói nyilatkozattal igazolja vagy
 • üzemben tartási engedéllyel rendelkezik.

Üzemben tartási nyilatkozat

Tartalmaznia kell minden lényeges információt a tervezett repülésre vonatkozóan, a szabványos forgatókönyvben foglalt korlátozásokra és feltételekre vonatkozó megfelelést.

Az illetékes hatóság a kézhezvételkor ellenőrzi, hogy a nyilatkozat megfelel az előírásoknak.

A nyilatkozat benyújtásától kezdve az üzemben tartó jogosult a művelet megkezdéséhez addig, amíg az adott szabványos forgatókönyvben foglalt követelményeknek megfelel.

Az üzemben tartó értesíti az illetékes hatóságot bármilyen változásról.

Üzemben tartási engedély

Az engedély kibocsátása kérelemre történik, amelynek tartalmaznia kell minden lényeges információt a tervezett repülésre vonatkozóan, a szabványos forgatókönyvben foglalt korlátozásokra és feltételekre vonatkozó megfelelést.

Az üzemben tartó akkor kezdheti meg a működtetést, amennyiben az illetékes hatóság által jóváhagyott engedéllyel rendelkezik.

Az üzemben tartó értesíti az illetékes hatóságot bármilyen változásról.

Kockázatelemzés

Amennyiben az üzemben tartó a működtetés során nem felel meg az EASA által közzétett szabványos forgatókönyveknek, a repülés végrehajtáshoz kockázatelemzés szükséges, amely a következő kulcsfontosságú tényezőket veszi figyelembe:

 • a működtetés helyszíne és feltételek,
 • a légtér osztálya és a működtetés légiforgalomra gyakorolt hatása,
 • a pilóta nélküli légijármű tulajdonságai,
 • a működtetés típusa,
 • a pilóta nélküli légijármű vezető képzettsége,
 • szervezeti tényezők,
 • környezetre gyakorolt hatások.

Repülési napló

Amennyiben az üzemben tartási engedély megköveteli, az üzemben tartó repülési naplóban vagy azzal egyenértékű dokumentumban rögzíti a repülés előtti és utáni ellenőrzéseket, a repülési időt, meghibásodásokat és javításokat.

Könnyű pilóta nélküli légijármű üzemben tartási engedély (Light UA operator certificate (LUC))

Az üzemben tartó könnyű pilóta nélküli légijármű üzemben tartási engedély kiadása kérelemre történik, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelemhez kapcsolódó releváns információk,
 • a szervezet menedzsment rendszer bemutatása, beleértve a szervezeti struktúrát és a biztonsági irányítási rendszert,
 • felelős személyek nevét a felelősségi körökkel,
 • nyilatkozatot arról, hogy az összes beküldött dokumentum megfelel az előírásoknak.

Az üzemben tartó csak akkor kezdheti meg a tevékenységet, amennyiben az illetékes hatóságtól megkapta az engedélyt.

Biztonsági irányítási rendszer

Az üzemben tartónak létre kell hoznia és fenn kell tartania egy olyan irányítási rendszert, amely az alábbiakra terjed ki:

 • szervezeti biztonságpolitika a felelős személyek megnevezésével,
 • az üzemben tartó tevékenysége során felmerülő repülésbiztonsági veszélyek azonosítása, azok értékelése, valamint azok okozott kockázatok csökkentése érdekében hozott intézkedések megnevezése,
 • az irányítási rendszer kulcsfontosságú elemei,
 • a meghatározott követelmények fenntartása.

Az üzemben tartónak biztonsági igazgatót kell kinevezni, amennyiben több mint 20 főt teljes munkaidőben foglalkoztatnak, biztonsági igazgatóságot kell felállítani.

Nyilvántartási rendszer kidolgozása szükséges, amely lehetővé teszi az előzőekben foglalt tevékenységek nyomon követhetőségét.

Az engedély

Az engedélyt az illetékes hatóság állítja ki, amennyiben a szervezet megfelel a követelményeknek. Az engedély tartalmazza a jogosultságot, valamint a korlátozásokat, amennyiben előfordulnak.

Földrajzi korlátozás funkció 2

Olyan állandó, automatikus funkció, amely az aktuális pozíció és a navigációs adatok alapján korlátozza a pilóta nélküli légijármű számára, hogy bizonyos légterekbe és területek felé ne repülhessen. A rendszernek az EASA által elfogadott szabványoknak megfelelően a következőkkel kell rendelkezni:

 • olyan felület biztosítása, amely képes azokat az elektronikus adatokat frissíteni, amelyek tartalmazzák a földrajzi- és légtérkorlátozásokat,
 • automatikusan megakadályozza azokba a légterekbe és azokra a területekre történő berepülést, amelyek a pilóta nélküli légijárművek számára nem engedélyezettek,
 • a repülési magasságot automatikusan 50 méterre korlátozza,
 • együttműködik a repülés kontrollálásával anélkül, hogy hátrányosan befolyásolná a repülésbiztonságot,
 • információt nyújt a pilóta nélküli légijármű vezető számára, amikor korlátozott területre érkezik vagy arról, amikor az automatikus repülésirányító rendszer bekapcsol,
 • információt nyújt a rendszer állapotáról és megtilt minden működtetést, amennyiben nem érvényesek a navigációs adatok.

Földrajzi korlátozás funkció 3

Olyan lehetőséget biztosít, amely az aktuális pozíció és a navigációs adatok alapján korlátozza a pilóta nélküli légijármű számára, hogy bizonyos légterekbe és területek felé ne repülhessen. A rendszernek az EASA által elfogadott szabványoknak megfelelően a következőkkel kell rendelkezni:

 • olyan felület biztosítása, amely képes azokat az elektronikus adatokat frissíteni, amelyek tartalmazzák a földrajzi- és légtérkorlátozásokat,
 • automatikusan megakadályozza azokba a légterekbe és azokra a területekre történő berepülést, amelyek a pilóta nélküli légijárművek számára nem engedélyezettek,
 • a repülési magasságot automatikusan 150 méterre korlátozza,
 • olyan lehetőséget biztosít, amely lehetővé teszi az automatikus korlátozás funkció kikapcsolását egy vagy több korlátozás alá eső területen (info mód), ugyanakkor nem értinti azt a funkciót, amely a tiltott területekre történő berepülést akadályozza,
 • együttműködik a repülés kontrollálásával anélkül, hogy hátrányosan befolyásolná a repülésbiztonságot,
 • információt nyújt a pilóta nélküli légijármű vezető számára, amikor korlátozott területre érkezik vagy arról, amikor az automatikus repülésirányító rendszer bekapcsol,
 • info módban történő működtetés esetében információt nyújt a pilóta nélküli légijármű helyzetéről és mozgásáról,
 • információt nyújt a rendszer állapotáról és megtilt minden működtetést, amennyiben nem érvényesek a navigációs adatok.

Elektronikus azonosítás

Az elektronikus azonosítás funkció lényege, hogy közvetlen fizikai kapcsolat nélkül azonosítja a pilóta nélküli légijárművet. A rendszer az EASA által elfogadott szabványoknak megfelelően a következő adatokat továbbítja:

 • az üzemben tartó regisztrációja,
 • a pilóta nélküli légijármű kategóriája,
 • a pilóta nélküli légijármű működtetésének típusa,
 • geofencing státusz,
 • pozíció és magasság.

Elektronikus azonosítás és menedzsment

Amennyiben a működtetés során igénybevett légtér megköveteli, a menedzsment funkciónak az EASA által elfogadott szabványokkal összhangban a következőkkel kell rendelkeznie:

 • információt nyújt a tervezett repülési tervről és annak repülés közbeni változásáról,
 • tájékozódás a repülési terv elfogadásáról és a kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatban,
 • tájékozódás az egyéb repülésekről,
 • tájékozódás a korlátozott és tiltott légterekről, területekről.

A gazdasági szereplők kötelezettségei

A rendelet kötelezettségeket állapít meg a gyártók és azok képviselői, a beszállítók, forgalmazók felé.

Termék megfelelősség

A rendelet utal a 768/2008/EC rendeletre és annak alkalmazására.

A cikk szerzője a DOE Elnökség